Gebruiksvoorwaarden

De website Leeuwslots op Leeuwslots.com is een auteursrechtelijk beschermd werk van Leeuwslots. Bepaalde functies van de site kunnen onderhevig zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden, of regels, die op de site worden geplaatst in verband met dergelijke functies.
Alle dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen, en regels zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.
Lees ons privacybeleid voor uitgebreide informatie over ons cookiegebruik.

Toegang tot de site

Onderhevig aan deze voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze voorwaarden voor u zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten, of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag geen enkel deel van de site wijzigen, afleiden, demonteren, reverse compileren, of reverse-engineeren; (c) u heeft geen toegang tot de site om een ​​vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost, of verzonden in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere aanvulling op de functionaliteit van de site is onderworpen aan deze voorwaarden. Van alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën worden bewaard.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site te wijzigen, op te schorten, of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. U hebt goedgekeurd dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gehouden jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking, of beëindiging van de site of een deel ervan.
Met uitzondering van gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken, en handelsgeheimen, op de site en de inhoud ervan eigendom zijn van de leveranciers van het bedrijf. Merk op dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels, of belangen in of op enige intellectuele eigendomsrechten geven, behalve de beperkte toegangsrechten die in sectie 2.1 worden uitgedrukt. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden alle rechten die niet zijn verleend in deze voorwaarden.

De site kan links bevatten naar websites en services van derden en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden staan ​​niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen toegang tot deze Links & Advertenties van Derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, bewaakt, onderschrijft, garandeert, of doet geen uitspraken met betrekking tot Links & Advertenties van Derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij een gepaste mate van voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de betreffende derde van toepassing, inclusief de privacy en gegevensverzamelingspraktijken van de derde.
U geeft hierbij het Bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers, en opdrachtgevers vrij en ontslaat ze voor altijd van elk verleden, heden, en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie, en oorzaak van elke soort en aard, die is ontstaan ​​of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met, de site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van het burgerlijk wetboek van Californië, sectie 1542 in verband met het voorgaande, waarin staat: “een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat deze in zijn voordeel bestaan ​​ten gunste van de tijdstip van uitvoering van de invrijheidstelling, die, indien bij hem of haar bekend, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk heeft beïnvloed. ”

Cookies en webbakens

Net als elke andere website gebruikt Leeuwslots.com cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, inclusief de voorkeuren van bezoekers en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door onze webpagina-inhoud aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Vrijwaringen

De site wordt aangeboden op een “as-is” en “as available” basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet, of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, fitness voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid, of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw vereisten zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal zal zijn of veilig. Indien de toepasselijke wetgeving garanties met betrekking tot de site vereist, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.
In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Duur en beëindiging

Behoudens deze sectie blijven deze voorwaarden volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. We kunnen uw rechten om de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, ook voor elk gebruik van de site dat in strijd is met deze voorwaarden. Na beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden, wordt uw account en het recht op toegang en gebruik van de site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot verwijdering van uw gebruikersinhoud die is gekoppeld aan uw account uit onze live databases. Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze voorwaarden van kracht: secties 2 tot en met 2.5, sectie 3, en secties 4 tot en met 10.

Copyrightbeleid

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt ​​gebruikers van onze site hetzelfde te doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwet respecteert dat voorziet in het verwijderen van inbreukmakend materiaal en voor de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten.

Algemeen

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, werkt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. De sectietitels in deze voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Het woord ‘inclusief’ betekent ‘inclusief zonder beperking’. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de andere bepalingen van deze voorwaarden niet worden aangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. Uw relatie met het bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de andere. Deze voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd, of anderszins overgedragen door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie, of overdracht in strijd met het voorgaande is nietig. Het bedrijf kan deze voorwaarden vrij toewijzen. De voorwaarden in deze voorwaarden zijn bindend voor de rechthebbenden.

Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo’s, en servicemerken die op de site worden weergegeven, zijn ons eigendom of eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan ​​deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die de merken mogelijk bezit.

Contactgegevens

Adres: WorkUrMagic, Heeren St 34, Paramaribo, Suriname.

E-mail: [email protected]